DVBT signal

  • New

   7. Zahtjev RTRS-a za stavljanje van snage Pravila 90/2018 o pružanju usluga upravljanja elektronskim komunikacijskim mrežama u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu Dozvole za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji u BiH - MULTIPLEKS C, broj 05-50-1-143/19 od 18.01.2019. godine
   ............................................................................


   Vijeće je razmatralo do sada pristigle pojedinačne zahtjeve koji se odnose na stavljanje van snage dijela važeće regulative iz oblasti digitalizacije RTV sistema u BiH i zaključilo da za to ne postoji opravdana osnova, imajući u vidu probijanje svih dosadašnjih rokova predviđenih Strategijom i preuzetim međunarodnim obavezama BiH, koje su verifikovale izvršna i zakonodavna tijela BiH. Vijeće daje punu podršku svim aktivnostima Agencije na ovom planu i naglašava svoju otvorenost za dalji dijalog sa akterima u procesu digitalizacije. S tim u vezi, Vijeće će u najskorije vrijeme inicirati i pozvati na sastanak predstavnike rukovodnih i upravnih struktura javnog i komercijalnog RTV emitovanja, kao i predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, sa ciljem jasnog definisanja stavova u procesu implementacije procesa digitalizacije. Vijeće još jednom upozorava da je zbog ozbiljnog zastoja u procesu digitalizacije RTV emitera, doveden u pitanje kompletan proces digitalizacije društva u BiH, što je potpuno neprihvatljivo.Vijeće je naložilo Agenciji da narednih dana pristupi realizaciji ovog zaključka.


   rak.ba/news/610