Pinned Značenje skraćenica u nazivima filmova za download

  • Značenje skraćenica u nazivima filmova za download

   Svima se do sada desilo da kod downloada filmova nai?u na skra?eni opis kvalitete snimka filma divx-a u njegovom nazivu fajla. Tako na primjer nailazimo na "Mission Imposible 3.TC" ili "Silent Hill XVID.TS" itd. Mnogo njih nam i slaže i napiše na primjer "The hills have Eyes DVD-Rip", a DVD ovog filma izlazi tek za 2 mjeseca. A autor je downloadirao snimak sa kamere iz kina, prebacio ga kod ku?e u MPEG pa napravio DVD VOB fajlove i onda to izripao i poslao nazad na internet kao DVD Rip.

   Da bi ubudu?e znali obratiti pažnju kakve verzije i kvalitete snimaka skidate, evo opisa tih skra?enica.

   IZVORI SNIMANJA VIDEO FAJLOVA


   CAM

   Ovo je format videa snimljen sa digitalnom kamerom u kinu. Ponekad se upotrijebi i mali stalak, ali u ve?ini slu?ajeva to nije mogu?e pa na ve?ini snimaka se primjeti drhtanje ili pomjeranje slike. Tako?e ni snimatelj ne sjedi uvijek u sredini, tako da se filmovi snimaju više na stranu u odnosu na platno, iskosa. Zvuk se snima preko malog mikrofona na kameri i naro?ito kod komedija se ?uje smijeh posjetioca u kinu, kašljanje, vikanje.. Ve?inom je kod ovakvog snimanja video i audio slabe kvalitete, ali ponekad se snima?u posre?i kada je kino prili?no prazno pa dobije malo bolji snimak.


   TELESYNC (TS)

   Ovaj format je isti kao i CAM, s tim da se upotrebljava eksterni audio izvor (sli?an audio priklju?ku kod ljudi sa ošte?enim sluhom). Direktni audio izvor ne garantuje dobru kvalitetu audia zato što je osjetljiv na okolne šumove i žagor. U ve?ini slu?ajeva je telesync format snimljen u praznom kinu ili na projekciji sa profesionalnom kamerom, te daje bolju kvalitetu slike. Me?utim kvaliteta je ipak promjenljiva, pa se savjetuje prvo downloadirati i pogledati isje?ak iz snimka koji kod ovog formata autori redovno stavljaju. Na osnovu njega se možemo odlu?iti ho?emo li downloadirati cijeli film ili odustati od toga.


   TELECINE (TC)

   Ovo je format kod kojeg stroj za telecine snima film direktno sa filmske role. Zvuk i slika bi trebali biti vrlo dobri, ali je uklju?en veliki broj opreme, pa je telecine format malo skuplji. Generalno ?e film biti u ta?nom formatu, cijelih 4:3 telecineovog formata. Odli?an primjer je film JURRASIC PARK 3 TC. TC format ne može biti zbunjen sa Vremenskim Kodom, zbog kojeg je vidljiv vremenski broja? na ekranu tokom cijelog filma.


   SCREENER (SCR)

   Ovo je format koji je preuzet sa promocionalnih VHS traka prije nego što se one zvani?no pošalju u videoteke. Vidljivost na ekranu je standardno u 4:3 (pun ekran), a ponekad se na?e i cjelokupni letterboxed izgled ekrana. Traka sa porukama se nalijepljena na sliku, poruka koja prolazi na dnu ekrana sa podacima o autorskim pravima i anti-piratskim brojem telefona. Ako traka ima bilo kakav serijski broj ili neku drugu oznaku koja može odvesti do originalnog izvora trake, ovo se obi?no može blokirati sa crnom podlogom preko tog dijela. Ovo obi?no traje nekoliko sekundi, ali na žalost postoje kopije kod kojih to traje i tokom cijelog filma i neke znaju biti veoma velike. Gledaju?i na opremu koja se koristi, screener kvaliteta se može rangirati od perfektne ako se koristi MASTER kopija do vrlo loše ako se radi na nekom starom VHS rekorderu sa starom opremom. Mnogi screeneri su preformatirani u VCD, ali nekoliko pokušaja u SVCD format koji su se pojavili izgledaju bolje od ostalih.


   DVD-SCREENER (DVDscr)

   Isto kao i screener, ali je materijal preba?en sa DVD-a. Obi?no je letterbox formata, ali bez dodatnih opcija koje ?e se nalaziti na zvani?nom DVD izdanju. Priljepak obi?no nije sa crnom podlogom i pokvari?e ugo?aj gledanja. Ako autor ovog ripa imalo zna obra?ivati ovaj materijal, DVDscr bi trebao biti vrlo dobar. Obi?no se konvertuje u SVCD ili DivX/XviD.


   DVDRip

   Ovo je kopija zvani?nog DVD izdanja. Kvaliteta je perfektna zato što nema kompresije videa i audia na manje veli?ine za CD medije (700 MB). DVDripovi se izdaju na SVCD i DivX/XviD.


   VHSRip

   Preba?eni sa zvani?nog VHS izdanja, uglavnom sportski video materijali i XXX izdanja.


   TVRip

   Epizode serija snimljene na TV kanalima na kablovskoj mreži ili direktno sa satelitskih feedova koji par dana ranije šalju video materijal. VCD/SVCD/DivX/XviD ripovi su svi formati u koji se mogu konvertovati materijali snimljeni sa TV scene.


   WORKPRINT (WP)

   Ovo je kopija filma koji još nije završen. Ovaj format može biti sa scenama koje fale, muzikom koja fali, a kvaliteta šeta od vrlo dobre do skroz loše. Odli?an primjer lošeg snimka ovog formata je film SILENT HILL ?ija se verzija šeta po internetu sa 28 minuta scena koje fale i nepostoje?im zvukovima u odre?enim scenama. Neke WP verzije filmova se veoma razlikuju od kona?ne verzije (MEN IN BLACK uopšte nema vanzemaljaca i glumaca u nekim scenama), dok u nekima ima ?ak i dodatnih scena (JAY AND SILENT BOB).


   DivX Re-Enc

   DivX Re-Enc je film koji je preuzet sa originalnog VCD izvora i prekodiran je u mali DivX fajl, što ga ?ini vrlo brzim za download. Obi?no se imenuje kao Film.Name.Group(1of2). Vode?e grupe koje rade ovakve formate su SMR i TND. Ovaj format stvarno nije vrijedan downloada i trošenja prometa interneta zato što je o?ajne kvalitete. Obavezno ga izbjegavajte.


   Watermarks

   Ovo su formati filmova na ?iju sliku autori lijepe svoje oznake, ve?inom u jednom od uglova na ekranu. Mnogo ovakvih filmova dolazi od Asian Silvers/PDVD (vidi ispod). Najpoznatiji su sa "Z", "A" i "Globe" oznakom.


   Asian Silvers / PDVD

   Ovi filmovi po pravilu dolaze sa istoka i obi?no imaju oznake od neke grupe koja ima svoj znak po kojima se prepoznaje. Silversi su veoma jeftini i lako dostupni u ve?ini zemalja i veoma brzo prave izdanja zbog kojih se puno njih momentalno pojavljuje na sceni, ura?eni od strane manjih grupa koje nemaju više od nekoliko izdanja.
   PDVDovi su ista stvar, samo snimljena na DVD. Imaju titlove koji se mogu isklju?iti i obi?no je kvaliteta bolja nego Silvers. Oni su ripovani kao normalni DVD, ali obi?no se izdaju kao VCD.


   FORMATI VIDEO FAJLOVA


   VCD

   VCD je format fajla baziran na MPEG-1 sa konstatnim bitrateom od 1150 kbit na rezoluciji od 352x240 (NTSC format). VCDovi se u globalu koriste za manju kvalitetu prenosa (CAM/TS/TC/Screener(VHS)/TVrip (analogni) u skladu sa manjom veli?inom fajla i kompresijom da po mogu?nosti stane na jedan disk. I VCD i SVCD se ra?unaju u vremenskim minutama, za razliku od memorijskog ra?unanja u MB, pa kada to gledate u MPEG-u može izgledati kao da ?e biti više nego što treba za kapacitet jednog diska, a u realnosti se može snimiti 74 minute na CDR74.


   SVCD

   SVCD je format fajla baziran na MPEG-2 (isto kao i DVD) koji posjeduje promjenljivi bitrate do 2500 kbits na rezoluciji od 480x480 (NTSC format) koji se onda dekompresuje u format slike 4:3 kada se materijal pokrene. Pri promjenljivom bitrateu veli?ina koju možemo staviti na jedan CDR medij nije ograni?ena, ali generalno izme?u 35 i 60 minuta je naj?eš?e. Da bi što bolje enkodirali SVCD sa promjenljivim bitrateom, važno je upotrijebiti "multitple passes". Jeste da ovako traje duže vremena, ali je rezultat ?iš?a slika.


   XVCD/XSVCD

   Ovo su formati bazirani na VCD/SVCD, ali koji se ne pokoravaju pravilima.
   Oba formata su u stanju da imaju veoma ve?u rezoluciju i bitrate, ali to sve zavisi od plejera koje sve diskove može pokretati. XSVCD je totalno nestandardan i obi?no je ura?en kod ku?e od strane ljudi koji ih nemaju namjeru objavljivati i davati u javnost ostalima.


   DivX / XviD

   DivX je format napravljen za multimedijalne platforme. Koristi dva codeca, jedan za mala kretanja, drugi za veoma pokretne slike. Mnogi stariji filmovi su ura?eni na bazi slabo pokretnih slika i imaju problema sa vrlo pokretnim slikama. Postupak poznat kao SBC (Smart Bit-rate Control) je nastao pri zamjeni codeca u fazi enkodiranja, prave?i mnogo bolju finalnu sliku. Format je nazvan "Ana orphic" i bitrate i rezolucija se mogu mijenjati po želji. Sama kvaliteta DivX-a zavisi od toga koji je codec upotrebljavan kod pravljenja fajla.


   CVD

   CVD je kombinacija VCD i SVCD formata i generalno se može pokretati u svim DVD plejerima. Podržava MPEG-2 bitrate od SVCD-a, ali koristi rezoluciju 352x480 (NTSC format) kao horizontalnu rezoluciju. Trenutno nijedna grupa ne izdaje fajlove u CVD.


   DVD-R

   Ovo su diskovi koji su danas najpopularniji za snimanje DVD VOB fajlova. Sadrže 4,7 GB memorije na jednoslojnom, a tako?e su dostupni i dvoslojni diskovi, pa tako na disk može stati i 10 GB u nekim okolnostima. SVCD MPEG-2 slike moraju biti konvertovane prije nego što se uspješno snime na DVD-R disk.


   MiniDVD

   MiniDVD/DVD je istog formata kao i DVD, ali za standardni CDR/CDRW medij.


   OZNAKE PO SCENAMA


   PROPER

   Gledaju?i na "pravilo scene", ko god je prvi realizovao Telesync taj je dobio trku (ovo je samo primjer). Ali ako je kvaliteta te realizacije jadna i slaba, ako druga grupa napravi Telesync na istom izvoru u boljoj kvaliteti, onda se trag PROPER dodaje u fajl da se izbjegnu svi prevaranti. PROPER je najsubjektivniji trag na sceni i puno ljudi u globalu se slaže sa ?injenicom da je PROPER mnogo bolji od originalnog izdanja. Mnoge grupe izdaju PROPER verzije samo da izbjegnu gubitak trke na sceni. To je razlog zašto PROPER uvijek treba biti prisutan u ovakvim fajlovima.


   SUBBED

   Ovo su video fajlovi koji dolaze sa nalijepljenim titlovima na sliku. Uglavnom su to fajlovi ura?eni za VCD format. Generalno dolaze sa malezijskim/kineskim/tajlandskim i tako dalje titlovima.


   UNSUBBED

   Suprotno od gornjeg.


   LIMITED

   Pojam "ograni?eni filmovi" zna?i da je film ve? prikazivan u više od 250 kina, generalno je skra?en nešto sli?no ku?nom filmu i izdan je kao ograni?en (limited).


   RECODE

   Ovakav fajl se radi kada se prošla izdana verzija rekodira i popravlja pomo?u TMPGenca da bi se uklonili titlovi, popravile boje i tako dalje. U ve?ini slu?ajeva ispadne kvalitetnija verzija slike i zvuka nego što je to kod izvorne prvoizdane verzije.


   REPACK

   Ako neka grupa pusti u opticaj neku loše ura?enu verziju, tada ista grupa uradi "prepakiranje" u kojem popravi nastale probleme.


   NUKED

   Film može biti "nukiran" (bombardovan) iz više razloga. Samostalne stranice na internetu "nukiraju" fajl zato što su se prekršila njihova pravila (kao što je opis "No Telesync" - "Nije Telesync"), ali ako film ima tešku grešku (nema zvuka 20 minuta, CD2 je neta?an film/igra itd.) onda ?e se desiti "masovno nukiranje". Svakako je preporu?ljivo da se prvo provjeri zašto je neki fajl "nukiran".


   RAZLOZI NUKIRANJA:

   ** BAD A/R ** :: loš aspect ratio,
   ** BAD IVTC ** :: loš zamjenjen Telecyne fajl. Proces konvertovanja frameova nije ta?an.
   ** INTERLACED ** :: Crna podloga u pozadini i kod pokreta se kocka i boja nije ?ista.


   POZDRAV ALMIN
   Nismo forum. Mi smo Satelitski Forum!
  • preporu?am svima da ne skidaj ništa što nije DVDRIP ili barem DVDSCREENER.

   Sve ostalo, CAM, TC i sli?no jednostavno nije vrijedno downloada. VHSSCREENER jmože pro?i.

   VHSRIP skidajte samo ako zaista ne postoji nikakav bolji release, npr za stare filmove koji nisu izdani na dvd-u. Tako?er obratite pažnju na imena grupa, npr. ALLIANCE, MAVEN, BABIES, DoNE i sli?no, pa ako par puta od iste grupe naletite na loš release, onda si prištedite download i skinite release od grupe koja vam je dobra.

   The post was edited 1 time, last by Quillan ().

  • Originally posted by Quillan
   preporu?am svima da ne skidaj ništa što nije DVDRIP ili barem DVDSCREENER.

   Sve ostalo, CAM, TC i sli?no jednostavno nije vrijedno downloada.   ma nemoj, ima odlicnih camova i još boljih TS i baš je cool pogledati film prije nego do?e u naša kina.
  • Tebi možda. Ja jednostavvno više ne želim si kvariti doživljaj filma lošom snimkom. Ajde da si rekao za TC, ali CAM je stvarno uvreda za o?i.

   Ako je tebi toliko fora pogledati film prije nego do?e kod nas, pa makar i u turbo lošoj kvalliteti, samo izvoli. Meni tako nešto nije u interesu, radije ?u pri?ekati tjedan-dva dok do?e dvdrip release nego gledati shitty cam samo zato da pogledam film me?u prvima.
  • Originally posted by Quillan
   Tebi možda. Ja jednostavvno više ne želim si kvariti doživljaj filma lošom snimkom. Ajde da si rekao za TC, ali CAM je stvarno uvreda za o?i.

   Ako je tebi toliko fora pogledati film prije nego do?e kod nas, pa makar i u turbo lošoj kvalliteti, samo izvoli. Meni tako nešto nije u interesu, radije ?u pri?ekati tjedan-dva dok do?e dvdrip release nego gledati shitty cam samo zato da pogledam film me?u prvima.   Pa skines prvo sample, vidis kvalitetu i onda skidaš ostatak, a za dvdrip-ove treba cekati 2 mjeseca ne tjedan-dva.
  • Hej momci samo polako. Ovo gore sam otkucao upravo iz razloga oko kojeg ste se malo zaka?ili. Naravno da svako ima pravo izbora i može birati kakav ?e snimak pogledati ili downloadirati. Cilj ovoga gore tutorijala jeste upravo to da se upoznate sa fajlovima i kvalitetom i da ih prepoznate ve? u njihovom nazivu. Sre?a je da ima sve više foruma sa ovakvim linkovima, tako da ljudi realno komentarišu kvalitete snimaka pa se i na taj na?in mogu uštediti gigabajti prometa vašeg interneta i prekomjerno bespotrebno pove?anje vašeg ra?una.

   Za kraj evo jedan link za savršenu stranicu na kojoj nijedan od filmova ne možete downloadirati. Na stranici imate naziv filma i grupe koja je izdala snimak, kao i opis koje je kvalitete taj snimak (CAM, TC, XviD, DivX itd). Pored naziva za ve?inu tih izdanja imate dugme na kojem piše JPG. To su "screen shot" iz filmova na osnovu kojih možete vidjeti kakav je kvalitet snimka. Još jednom ponavljam, ovdje ne?ete na?i linkove za download filmova nego samo semple u slikama kvalitete snimka.

   Source Code

   1. http://www.vcdquality.com/


   POZDRAV ALMIN
   Nismo forum. Mi smo Satelitski Forum!
  • Evo našao sam na jednom forumu malo uopštenije šta koji naziv releasea znači, pa sam preveo na naš.


   FORMATI IZDANJA SNIMAKA FILMOVA


   Spisak i objašnjenja načina filmskih ripova i snimaka poredanih od najlošije do najbolje kvalitete.


   Cam (CAM) - veoma čest i uobičajen
   Snimak napravljen u kinu pri upotrebi camcordera, vjerovatno montiranog na stalak. Izvor zvuka je mikrofon na kameri. Cam ripovi se vrlo brzo pojavljuju na internetu poslije prvog pregleda ili premijere filma, ali je kvaliteta većinom grozna.

   Workprint (WP, WORKPRINT) - rijedak
   Kopije napravljene i izdane u javnost na osnovu nezavršene verzije filma proizvedene u studiju. Osobina workprinta su efekti koji nedostaju i većinom radnja niti poredanost scena nije ista kao kod zvanične verzije za kino. Neki workprintovi imaju vremenski brojčanik u ćošku ili na vrhu ekrana, a neki sadrže i vodene žigove. Workprint može biti i bez isječenih dijelova filma sa nekim materijalom koji mu nedostaje i koji će se nalaziti u zvaničnoj verziji filma.

   Telesync (TS, TELESYNC) - čest
   Snimak napravljen u kinu pri upotrebi camcordera namontiranog na stalak zbog nepomičnosti i čvršćeg snimka, bez drhtanja slike. Sinhroniziran je sa sekundarnim snimljenim zvukom koji je dobiven sa profesionalnim mikrofonom u praznom kinu, učitanim sa zvučnog sistema kina ili uzetog iz FM radio odašiljača namjenjenog osobama sa oštećenim sluhom. Često se naziv "Cam" zamjeni sa "Telesync". Telesync obično ima neprirodan ugao u odnosu na sliku zato što je kamera obično ispod i vjerovatno izvan centra ekrana.

   Screener (SCR, SCREENER, DVDSCR, DVD-SCREENER, VHS-SCREENER) - čest
   Ovo je DVD ili VHS snimak kino verzije nekog filma koji je poslan filmskim kritičarima, ocjenjivačima, članovima akademija (profesorima) i recezentima. Screener po običaju ima poruku postavljenu na slici sa riječima, na primjer: "The film you are watching is a promotional copy, if you purchased this film at a retail store please contact 1-800-NO-COPIES to report it." (Film koji gledate je promotivna kopija, ako ste je nabavili u nekoj od trgovina, molimo vas nazovite...)
   Za vrijeme ovakvih scena sa ovim upozorenjem neka filmska studija ubacuju broj scene na sliku, a neka stave crno-bijelu sliku. Kada nema ove poruke i povremenih scena u crno-bijelom, screeners je neznatno slabije kvalitete od zvanične verzije DVD-a.

   Zaključak: Screeners se smatra malo slabijom kvalitetom od DVD-Ripa, čak iako je screener u biti izvor za zvanični DVD.

   Telecine (TC, TELECINE) - neobičan, rijedak
   Kopija napravljena od verzije filma za koju se koristi stroj kojim se film prebacuje iz analognog u digitalni format. Ovo je vrlo rijetko zato što su ti strojevi veoma skupi i ogromni, ali su ipak u zadnje vrijeme postali česti. Telecine je u osnovi iste kvalitete kao i DVD pošto je tehnika jednaka digitaliziranju filma na DVD, ali rezultat je slabiji pošto je izvorni materijal na samoj traci obično niže kvalitete. Strojevi za telecine obično daju neznatno treperenje signala slike, pa su boje u slici bljeđe u poređenju sa DVD-om.

   DVD Rip (DVD-Rip) - veoma čest
   Završna verzija nekog filma pred prodaju, obično se izdaje prije nego što bude dostupna za izlazak na tržište i licencirana za geografska područja. Često poslije jednog "izbacivanja grupe" DVD-Ripa visoke kvalitete na internet, utrka za drugim izdanjima tog filma se završava zato što više nema potrebe da iko radi DVD-Rip tog istog filma koji smo već dobili u najvećoj kvaliteti i DVD-Rip zamjenjuje sve ranije kopije koje su do tada kružile internetom.

   DVDR (DVDR image) - veoma čest
   Završna verzija nekog filma u DVD formatu. Obično se napravi kompletna kopija sa originalnog DVD-a i svi fajlovi se stavljaju na internet. Jedino u slučaju da je original DVD izdanje na dvoslojnom DVD-9 formatu, dodaci sa tog DVD-a će biti uklonjeni i/ili će video biti re-enkodiran da bi se dobio materijal koji će stati na mnogo češće i za snimanje jeftinije medije DVD-5 formata. DVDR izdanja se obično pojavljuju na internetu samo par sati poslije DVD-Rip izdanja.

   HDTV or DS Rip (DSR, DSRip, DVB, HDTV) - čest
   Digital stream rip je rip koji je snimljen, uzet, napravljen iz nekog digitalnog izvora visoke kvalitete kao što su HDTV kanali ili DVB prenosi podataka. Kvaliteta dobivena sa HDTV izvorom ponekad čak i premašuje kvalitetu DVD-a. Filmovi u ovom formatu su rijetki, mada se ovaj izvor u zadnje vrijeme koristi kod TV emisija i odlične je kvalitete.


   POZDRAV ALMIN
   Nismo forum. Mi smo Satelitski Forum!

   The post was edited 1 time, last by Almin ().