Pinned Emergency Boot -Popravak flasha za Kathrein UFS910